085 250 0608

Hantering av personuppgifter

I. Allmänt

1. Information om insamling av personuppgifter

I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla data som är personligt identifierbara för dig, t. ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

Ansvarig enligt Art. 4 para 7 EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Tyskland, Telefon: 0046855121169, E-post info@delti.com, Webbplats: https://www.emina24.se/ (se vår Impressum). Du kan nå vår dataskyddspersonal på datenschutz@delti.com eller vår postadress med tillägget "dataskyddsansvarig".

Användning av våra webbplatser är i grunden möjlig utan behandling av personuppgifter. För de (personliga) data som skickats tekniskt till oss, hänvisas vänligen till motsvarande kommentarer nedan. Om vi litar på avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om dina uppgifter används för reklamändamål, informerar vi dig nedan i detalj om respektive procedurer. Slutligen anger vi också de fastställda kriterierna för lagringsvaraktighet.

2. Syften och rättsliga grunder för behandlingen

Om inte annat anges eller specificeras är syftet med vår databehandling att främja våra egna affärsändamål.
Vi använder olika rättsliga grunder för databehandlingen.

 • För samtycke till behandling av vissa personuppgifter, innehåller Art. 6 I stycke a GDPR den rättsliga grunden (nedan benämnt "Samtycke").
 • Behövs behandling av personuppgifter för initiering eller fullföljande av ett kontrakt vars (potentiella) avtalspart är den registrerade personen, t. ex. om du gör produktförfrågningar hos oss och/eller beställer varor och databehandlingen är nödvändig för leveransen av varan, innehåller Art. 6 I stycke b GDPR den rättsliga grunden (nedan benämnt "Fördragsuppfyllande").
 • Om behandlingen av personuppgifter krävs för att uppfylla en laglig skyldighet, t. ex. för uppfyllandet av skattemässiga arkiveringsskyldigheter innehåller Art. 6 I stycke c GDPR den rättsliga grunden.
 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för skyddet av vitala intressen för den registrerade eller för en annan fysisk person, t. ex. om en besökare på ett av våra lager skadades och hans eller hennes uppgifter måste vidarebefordras till en läkare och/eller sjukhus, innehåller Art. 6 I stycke d GDPR den rättsliga grunden. 
 • Behandlingen av personuppgifter kan enligt Art. 6 I stycke f GDPR vara tillåtet enligt lagen om dataskydd om det är nödvändigt för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, såvida inte den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter överväger (hädanefter benämnt "Intresseavvägning"). Vi betraktar utförandet av vår verksamhet i syfte att skydda våra anställdas jobb och aktieägarnas välbefinnande som vårt grundläggande legitima intresse. Detta sammanfaller också med företags legitima intressen såsom uttryckligen beskrivs av den europeiska lagstiftaren. Således kan ett legitimt intresse antas om den registrerade och företaget befinner sig i en kundrelation (skäl 47 punkt 2 i GDPR) eller om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

3. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller borttagning,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt att invända mot behandlingen,
 • Rätt till dataöverföring.

Du har också rätt att klaga på oss avseende behandlingen av dina personuppgifter till en datatillsynsmyndighet. Dina rättigheter är reglerade i kapitel 3 i GDPR.

4. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Du är även välkommen att betala för din beställning via faktura. Vi vill uppmärksamma det faktum att vi vid val av denna betalningsmetod utför en kreditriskbedömning baserad på matematisk-statistiska förfaranden via kreditbedömningsbyrån CEG Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss (Scoring). För detta ändamål överförs de personuppgifter som behövs för kreditkontrollen [namn, födelsedatum, adress, bankuppgifter] till kreditbedömningsbyrån, varvid även dina adressuppgifter beaktas. Insamlingen, lagringen och upplysningen är därför avsedda för kreditkontrollen för att undvika utebliven betalning och görs på grundval av Art. 6 para. 1 avsn. 1 stycke b GDPR och Art. 6 para 1 avsn. 1 stycke f‚ GDPR. På grundval av denna information beräknas en statistisk sannolikhet för en kreditbedömning och därmed din betalningsförmåga. Om kreditkontrollen är positiv är en order via faktura möjlig. Om kreditkontrollen är negativ är en order via faktura inte möjlig. Beslutet om huruvida en beställning också är möjlig via faktura baseras endast på ett automatiskt beslut av vårt nätbutiksystem, som uppdrar detta till en kreditbedömningsbyrå, så att en manuell granskning av dina dokument av en av våra anställda inte är nödvändig.

5. Invändningar mot eller återkallande av behandlingen av dina uppgifter

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla detta när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss detta.
I den utsträckning som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi i varje fall beskriver i följande beskrivning av funktionerna. I händelse av en sådan oenighet, ber vi dig att förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort det. När det gäller din eventuellt motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller meddela dig våra övertygande legitima skäl för vilka vi fortsätter behandlingen.
Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Avseende dina invändningar, kan du kontakta oss via den kontaktinformation som finns under punkt 1.

6. Mottagare och kategorier av mottagare av dina personuppgifter

Information om våra kunder är viktig för oss och hjälper till att optimera våra erbjudanden. Vi lämnar endast vidare information som vi får till en tredje part i följande utsträckning:

Anslutna företag: Delticom lämnar vidare personliga uppgifter (och användaruppgifter) som har med orderhantering att göra till anslutna företag och dotterbolag.
Dessa företag underställs antingen den här integritetspolicyn eller följer riktlinjer som är minst lika säkra som den här integritetspolicyn.

 • Tjänsteleverantörer: Vi ger andra företag och enskilda personer i uppdrag att utföra uppgifter åt oss. Exempel är t. ex. Paketleveranser, brevförsändelser eller e-postmeddelanden, betalningshantering (kreditkort, autogiro och fakturaköp), skötsel av våra kundlistor, analyser av databanken, reklamärenden och kundservice. De här tjänsteleverantörerna har tillgång till de personuppgifter som de behöver för att utföra sitt arbete. De får dock inte använda dessa till andra ändamål. Därutöver är de skyldiga att behandla informationen i enlighet med den relevanta integritetspolicyn.
 • Tjänsteleverantörer utanför EU/EES: Vi kan inte utesluta att våra underleverantörer använder andra tjänsteleverantörer i tredjeländer. Vi ålägger alla tjänsteleverantörer enligt Art. 28 para 4 GDPR att uppfylla tillräckliga och rimliga garantier enligt art. 44 ff. GDPR (Överföring till tredje land).
 • Tjänsten "Predict"Vi strävar alltid efter att förbättra vår service till kunden och göra köpet fram till och med acceptansen av varorna kundvänligt, tidsbesparande och självbestämmande. Vi erbjuder nu den så kallade "Predict"-tjänsten vid inhemsk frakt av varor som köpts från oss. Du kommer först att informeras av vår tjänsteleverantör via SMS och/eller e-post om att ditt paket är på väg och leveransen förväntas ske nästkommande dag. Om den här dagen passar dig behöver du inte göra någonting. Om dagen inte passar, har du olika ändringsalternativ som gör att varuleveransen blir mer flexibel, trevlig och säker för dig. För ytterligare information, se www.dpd.com
 • Nyhetsbrev/förfrågningar Vi ger dig möjligheten att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, t. ex. via https://www.emina24.se/ . Om du inte vill få sådana erbjudanden kan du t. ex. via https://www.emina24.se/ klicka och avbeställa eller skicka ett e-postmeddelande till ReifenDirekt.de@delti.com. Från och med nu kan du även enkelt ställa in detta via ditt användarkonto "Mitt konto".
 • Efter varje beställning har du möjligheten att delta i en undersökning och ge oss tillåtelse att lämna vidare dina uppgifter för marknadsföringskampanjer till tredje part. Om du aktivt godkänner detta alternativ, lämnar vi vidare dina uppgifter till utvalda samarbetspartner eller skickar erbjudande som andra företag har gett i uppdrag. Om vi gör detta får det här företaget varken ditt namn eller din adress eller andra personliga informationer som kan förknippas med dig. Undersökningen och tillåtelsen att lämna vidare dina uppgifter till en tredje part i reklamsyfte är oberoende av varandra. Detta betyder att du kan fylla i marknadsundersökningen utan att ge oss tillåtelse att lämna vidare dina uppgifter resp. tvärtom. Den rättsliga grunden är Art. 6 para 1 stycke a GDPR ("Samtycke").
 • Skydd från Delticom och tredje part: Vi lämnar ut uppgifter om kundkonton och personliga uppgifter om kunder om vi är tvungna enligt lag eller om det krävs att vi lämnar vidare dem för att fullfölja våra allmänna affärsvillkor eller andra avtal eller för att skydda våra rättigheter eller kundens eller den tredje partens. Detta omfattar utbyte av uppgifter med företag som är specialiserade på att förebygga och minimera missbruk och kreditkortsbedrägeri. Vi hänvisar uttryckligen till att vi inte lämnar vidare uppgifter till de här företagen i vinstgivande syfte, vilket motsäger den här integritetspolicyn.
 • Information om att verifiera din adress (kontrollera av leveransbarhet) är tillgänglig från Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. För detta ändamål skickar vi de uppgifter som krävs (ditt fulla namn, adress och eventuellt födelsedatum) till det namngivna företaget. I framtiden kommer dessa data även att användas för adressverifiering eller identitetskontroll gentemot andra företag samt för motsvarande scoring-användning. Scoringberäkning, baserat på matematisk-statistiska metoder, ger sannolikhetsvärden för ett specifikt framtida beteende, och använder därför motsvarande data för detta ändamål. Den rättsliga grunden för databehandling är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning").
 • Frivillig datadelning: När beställningen har genomförts som den ska har du möjligheten att frivilligt delta i en marknadsundersökning, så att vi kan förbättra vår service ytterligare. Exempel: Nyhetsbrev för samarbetsföretag. Den rättsliga grunden är Art. 6 para 1 stycke a GDPR ("Samtycke").
 • Tilldelning av fordringar (factoring): Vi erbjuder betalningsmetoden AfterPay från Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Tyskland ("AfterPay"). Om du väljer att genomföra ditt köp med AfterPay som betalningsmetod, skickas dina personuppgifter till AfterPay, till exempel: För- och efternamn, födelsedatum, adress (fakturerings- och leveransadress), e-postadress, telefonnummer, kontonummer, faktureringsinformation, kreditkortsinformation (kortnummer, CCV-kod, giltighetsdatum), direktbetalningsinformation (IBAN, BIC). Dina uppgifter överförs endast till AfterPay efter ditt uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för dataöverföringen är Art. 6 para 1 stycke a GDPR ("Samtycke"). Ytterligare information avseende dataskydd för AfterPay: https://www.afterpay.de/datenschutz

7. Kriterier för lagring av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den rättsliga grund som anges i denna deklaration och lagrar personuppgifter. Om uppgifterna rutinmässigt inte längre krävs för att ingå ett kontrakt eller fullfölja ett kontrakt kommer de att raderas i enlighet med respektive lagstadgade lagringsperiod.

8. Ändring av hantering av personuppgifter

Av juridiska och / eller organisatoriska skäl kan ändringar eller justeringar av vår dataskyddspolicy krävas i framtiden, även med kort varsel. Var vänlig beakta den aktuella versionen av vår dataskyddspolicy.

II. Databehandling för enskilda användningsområden

1. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill kunna använda vår webbplats samlar vi in följande information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår webbplats och säkerställa stabilitet och säkerhet:

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för förfrågan
 • Tidszonsskillnad gentemot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i kravet (konkret sida)
 • Tillgångsstatus/HTTP-statuskod
 • varje överförd mängd data
 • Webbplats från vilken förfrågan kom
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Webbläsarens språk och version 


Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk tilldelade till webbläsaren du använder och genom vilka det ställe som ställer in cookien (i detta fall vi) får viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra den övergripande internetupplevelsen mer användarvänlig och effektiv. Den rättsliga grunden för databehandling är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning").

2. Kontaktregistrering

När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär sparas de uppgifter du anger (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om det är aktuellt) för att kunna svara på dina frågor. Vi tar bort data som samlas in i det här sammanhanget efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.
Är du kund hos oss och har t. ex. frågor eller klagomål om din beställning är den rättsliga grunden för databehandling Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke b GDPR ("Fördragsuppfyllande"). Om du inte är kund är den rättsliga grunden Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning").

3. Fler funktioner och erbjudanden på vår webbplats

Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta behöver du i allmänhet tillhandahålla andra personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och för vilken ovannämnda databehandlingsprinciper gäller.
Till viss del använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för att behandla dina data. Dessa har noggrant utvalts och beställts av oss och de är bundna av våra instruktioner.
Vidare kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parter om vi deltar i aktiviteter, tävlingar, kontrakt eller liknande tjänster tillsammans med våra partners. För mer information hänvisas till dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.
I den mån vår tjänsteleverantör eller partner är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

4. Användning av cookies

Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, omfattningen och funktionen förklaras nedan:

Tillfälliga cookies

Beständiga cookies

Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt session-cookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Beständiga cookies tas bort automatiskt efter en viss period, vilken kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål, t. ex. avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Var vänligen medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Vi använder även cookies för att identifiera dig för uppföljningsbesök om du har ett konto hos oss eller för att utvärdera effektiviteten av marknadsaktiviteter, t. ex. om du kommer till oss via en webbplats från en särskild partner eller via en särskild annonsering. Dessa cookies lagras i upp till 30 dagar.
De använda Flash-cookies identifieras inte av din webbläsare utan av din Flash-plugin. Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din enhet. Dessa objekt lagrar nödvändiga uppgifter oavhängigt din webbläsare och har inte ett automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill bearbeta Flash-cookies måste du installera ett motsvarande tillägg, t. ex. "Better Privacy" för Mozilla Firefox ( https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/ ) eller Adobe Flash killer-cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att använda privat läge i din webbläsare. Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet tar bort dina cookies och webbläsarhistoriken manuellt.

5. Användning av våra webbshopar

Om du önskar beställa i vår webbshop är det nödvändigt att för att sluta kontraktet att du anger de personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer) som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatorisk information som är nödvändig för utförandet av kontrakt är märkt separat, ytterligare uppgifter är frivilliga. Vi behandlar de uppgifter som du tillhandahåller för att utföra din beställning. För detta kan vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår bank. Rättslig grund för detta är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke b GDPR ("Fördragsuppfyllande").

Du kan frivilligt skapa ett kundkonto som gör det möjligt för oss att lagra din efterföljande information för vidare köp, din tidigare och nuvarande orderinformation och din interaktion med Delticom:

Dina ovan nämnda kunduppgifter

Översikt över dina slutförda och aktuella beställningar hos Delticom med uppgifter om ordernummer, varumärke, artikelnamn, profil, dimension, antal, beställningsdatum, leveransdatum, leveransstatus, detaljer etc.

Din senaste inloggningsinformation med datum, dag och tidpunkt visas.

Kostnader för din beställning, faktureringsadress, leveransadress, orderhistorik, avbeställning- och statusinformation etc.
Om du skapar ett konto under "Mitt konto", kommer de data du anger att återkallas. All annan information, inklusive ditt användarkonto, kan du alltid ta bort i kundområdet. Den rättsliga grunden för användningen är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning").

Vi kan också behandla informationen du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka dig e-post med teknisk information.
På grund av handels- och skatteregler är vi skyldiga att spara din adress, betalnings- och beställningsdata under en tioårsperiod. Vi förser den dock med begränsningar för bearbetning, dvs. dina uppgifter kommer endast att användas för att följa lagliga skyldigheter.

För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, särskilt ekonomiska uppgifter, är orderprocessen krypterad.

6. Användning av sociala media

Vi använder för tillfället följande plug-in för sociala medier: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Vi använder den så kallade tvåklickslösningen. Det vill säga när du besöker vår webbplats, skickas ingen personlig information till leverantören av plugin-programmen. Leverantören av plugin-modulen känns igen via respektive logotyp. Vi erbjuder en möjlighet att kommunicera direkt med leverantören av plug-in via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det, får plug-in-leverantören den information som du har fått tillgång till på motsvarande webbplats för vår onlinetjänst. Dessutom kommer de data som anges i denna deklaration att överföras. Avseende Facebook, enligt respektive leverantör i Tyskland, anonymiseras IP-adressen omedelbart efter insamling. Genom att aktivera plugin-modulen överförs personuppgifter till respektive plug-in-leverantör och lagras där (med amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plug-in-leverantören utför datainsamlingen, i synnerhet via cookies, rekommenderar vi att du raderar alla cookies via säkerhetsinställningarna för din webbläsare innan du klickar på den gråtonade rutan.

Vi har ingen inverkan på insamlade data- och databehandlingar, vi är varken medvetna om den fulla omfattningen av datainsamling, syftet med behandlingen eller lagringstider.. Vi har inte heller någon information för att ta bort data som samlats in av plug-in-leverantören.

Plug-in-leverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att skräddarsy webbplatsen. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och i sådana fall måste du kontakta respektive plug-in-leverantör för att utöva denna rätt. Genom plugin-modulerna erbjuder vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plugin-programmen är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning").

Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direkt till ditt befintliga konto hos plug-in-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och t. ex. om du länkar sidan, lagrar plug-in-leverantören också informationen i ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktiverar knappen, eftersom det i annat fall förhindrar att du tilldelas din profil hos plug-in-leverantören.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören hänvisas till dataskyddsspolicyerna från dessa leverantörer som anges nedan. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

Adresser till respektive plug-in-leverantörer och URL med deras sekretessmeddelanden:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; för mer information om datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , och http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=se. Google har underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, ett dotterbolag till Facebook Inc. Information om dataskydd https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, ett dotterbolag till Google LLC. Information om dataskydd och uppfyllande av EU-US-Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se

III. Webbanalys / användarbaserad onlineannonsering

1. Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "Cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer Google att förkorta din IP-adress i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören.

IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsar-plug-in som är tillgänglig under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()". Som ett resultat av detta bearbetas IP-adresser förkortade, personidentifikation kan uteslutas. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har tilldelats en personlig referens kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.
Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Google underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användningen av Google Analytics är Art. 6 para 1 avsn. 1 stycke f‚ GDPR.2

Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Användarbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt avseende dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, och hantering av personuppgifter: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

På den här webbplatsen används även Google Analytics för en företagsövergripande analys av besökarnas trafik via ett användar-ID. Du kan inaktivera analysen av användningen av en enhet under "Mina data", "Personuppgifter" i ditt kundkonto.

På den här webbplatsen används även Google Analytics för en företagsövergripande analys av besökarnas trafik via ett användar-ID. Du kan inaktivera analysen av användningen av en enhet under "Mina data", "Personuppgifter" i ditt kundkonto.

2. Adobe Analytics (Omniture)

Den här webbplatsen använder webbanalys-tjänsten Adobe Analytics (Omniture) för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Adobe underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användningen av Adobe Analytics är Art. 6 para 1 avsn. 1 stycke f‚ GDPR.

Cookies lagras på din dator för denna utvärdering. Informationen som samlas in på detta sätt lagras på servrar, inklusive i USA. Om du förhindrar lagring av cookies, påpekar vi att du kanske inte kan använda den här webbplatsen i sin helhet. Förhindrandet av lagring av cookies är möjlig genom inställningen i din webbläsare eller genom att klicka på knapparna "Avanmäla" under http://www.adobe.com/se/privacy/opt-out.html.

Den här webbplatsen använder Adobe Analytics (Omniture) med inställningarna "Before Geo-Lookup: Ersätt besökarens senaste IP-oktett med "0" och "Obfuscate IP-Removed", som ersätter din IP-adress med den sista oktetten och ersätter den med en generell IP-adress, som inte längre kan tilldelas. En personrelaterad identifiering är därmed utesluten.
Information från tredje part: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiken Irland; privacy@adobe.com; Dataskyddspolicy: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

3. Kundrecensioner (Trustpilot)

Vi integrerar kundrecensioner för processoptimering på vår webbplats och för att lära känna våra kunder bättre. Som recensionsplattform använder vi för detta ändamål leverantören Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Köpenhamn, Danmark. Du kan frivilligt lämna in en recension via Trustpilot. Den rättsliga grunden är Art. 6 para 1 stycke a GDPR ("Samtycke"). Ytterligare information om dataskydd hos TrustPilot:
http://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4. Optimizely

Vi använder Optimizelys webbanalystjänster, Optimizely, Inc., 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, för att förbättra och utveckla våra webbplatser. För detta testar vi enskilda sidor - till exempel för att hitta den optimala placeringen av innehåll och samla in statistiska data. Det samlas i dessa fall inte in några personuppgifter. Informationen om ditt användarbeteende på denna webbplats skickas anonymt till Optimizely i USA och lagras där på deras servrar. Den rättsliga grunden för användningen av plugin-programmen är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning").
För information om dataskydd hos Optimizely, se: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely har underställt sig EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Du kan inaktivera Optimizely enligt instruktionerna som under denna länk: https://www.optimizely.com/opt_out.

5. DoubleClick by Google

Den här webbplatsen använder också marknadsföringsverktyget DoubleClick från Google. DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser flera gånger. Google använder ett cookie-ID för att bestämma vilka annonser som körs i vilken webbläsare och de kan även hindra dem från att visas flera gånger. Dessutom använder DoubleClick cookie-ID för att spåra konverteringar relaterade till annonsförfrågningar. Om en användare exempelvis ser en DoubleClick-annons och senare går till annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller DoubleClick cookies inte personligt identifierbar information.

Tack vare de marknadsföringsverktyg som används använder din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har ingen kontroll över omfattningen och vidareutnyttjandet av uppgifterna, som uppstår genom att Google använder detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kännedom: Genom att inkludera DoubleClick mottar Google den information som du har åtkomst till efter att ha besökt den relevanta delen av vår webbplats eller efter att ha klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en tjänst som tillhandahållas av Google kan Google associera besöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det risk för att leverantören hittar och lagrar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på flera sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara, i synnerhet kommer förhindrandet av cookies från tredje part att hindra dig från att ta emot annonser från tredje part, b) genom att inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare för att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads , den här inställningen raderas då när du tar bort dina cookies c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices, raderas denna inställning när du tar bort dina cookies, d) genom permanent deaktivering i någon av dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi önskar påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande i sin helhet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR Läs mer om DoubleClick från Google på/www.google.de/doubleclick och http://support.google.com/adsense/answer/2839090, samt dataskydd på Google i allmänhet: www.google. de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besöka Network Advertising Initiative (NAI) och dess webbplats på http://www.networkadvertising.org. Google har underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

Vi använder även Google Remarketing. Det medför ett förfarande vill vi gå igenom igen. Med den här applikationen kan du se våra annonser efter att du besökt vår webbplats när du fortsätter att använda Internet. Detta görs med hjälp av cookies lagrade i din webbläsare, där ditt användarbeteende när du besöker olika webbplatser registreras och utvärderas av Google. Så här fastställer Google dina tidigare besök på vår webbplats. En sammanslagning av de uppgifter som samlats in inom ramen för remarketing med dina personuppgifter, som kan lagras av Google, inträffar inte enligt Google. I synnerhet används enligt Google pseudonymisering vid remarketing.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 para 1 avsn. 1 stycke f‚ GDPR. Ytterligare information om dataskydd hos Google finns här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy  och https://services.google.com/sitestats/de.html . Alternativt kan du besöka Network Advertising Initiative (NAI) och dess webbplats på http://www.networkadvertising.org. Google har underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

6. Re-targeting (Criteo)

Vår webbplats använder cookies/annonserings-ID för reklamändamål. Detta gör det möjligt för oss att visa våra annonser till besökare som är intresserade av våra produkter på partnerwebbplatser, appar och e-post. Re-targeting-tekniken använder cookies eller annons-ID och visar annonsering baserat på ditt tidigare användarbeteende. För att avvisa denna intressebaserade annonsering, besök följande webbplatser:

http://www.networkadvertising.org/choices/ 
http://www.youronlinechoices.com/

Vi kan utbyta information som tekniska identifierare från din registreringsinformation på vår webbplats eller vårt CRM-system med betrodda annonspartners. Detta kommer att länka dina enheter och / eller miljöer och erbjuda dig en sömlös användarupplevelse med de enheter och miljöer du använder. Mer information om dessa länkningsmöjligheter finns i dataskyddspolicyn som du hittar på ovan nämnda plattformar eller i förklaringarna nedan.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning"). Criteos dataskyddspolicy: http://www.criteo.com/de/privacy 

7. Bing Ads (Conversion Tracking)

Vi använder Microsoft konverteringsteknik (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft lägger en cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Microsoft och vi kan se om besökare kom till vår webbplats via annonser på Bing och om de nått en tidigare bestämd målsida (konverteringssida). Vi ser bara antalet användare som klickade på en Bing-annons och sedan omdirigerades till konverteringssidan. Ingen personlig information om webbplatsens besökares identitet delas. Du kan vägra den önskade inställningen av en cookie - till exempel via en webbläsarinställning som vanligtvis inaktiverar automatisk inställning av cookies. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR ("Intresseavvägning"). Mer information om dataskydd och cookies som används av Microsoft Bing finns på Microsofts webbplats: http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx .

Remarketing

Vi använder även Bing Remarketing. Det medför ett förfarande vill vi gå igenom igen. Med den här applikationen kan du se våra annonser efter att du besökt vår webbplats när du fortsätter att använda Internet. Detta görs med hjälp av cookies lagrade i din webbläsare, där ditt användarbeteende när du besöker olika webbplatser registreras och utvärderas av Microsoft. Så här fastställer Microsoft dina tidigare besök på vår webbplats. En sammanslagning av de uppgifter som samlats in inom ramen för remarketing med dina personuppgifter, som kan lagras av Microsoft, inträffar inte enligt Microsoft. I synnerhet används enligt Microsoft pseudonymisering vid remarketing.

8. The Trade Desk

Vi använder mål- och spårningsteknik från Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, Kalifornien, CA - 9300, USA "Trade Desk". För marknadsföringssyfte sätts cookies på din dator och information om ditt surfbeteende samlas in anonymt. En insamling och behandling av personuppgifter sker inte. Trade Desk har underställt sig EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list.

Du kan alltid välja bort användning av cookie genom att gå in på http://www.adsrvr.org/ .
Ytterligare information om dataskydd hos Trade Desk finns på https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy 

9. Plattform161

Vi använder mål- och spårningsteknik från Plattform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4th floor, 1066 VH Amsterdam, Nederländerna ("Plattform161"). För marknadsföringssyfte sätts cookies på din dator och information om ditt surfbeteende samlas in för att kunna visa dig lämplig onlineannonsering.
Du kan alltid välja bort användning av cookie genom att gå in på http://ads.creative-serving.com/opt-out .
Ytterligare information om dataskydd hos Plattform161 hittar du på: https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/ 

10. Kupona

Vi använder mål- och spårningsteknik från KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, D-36043 Fulda (Kupona), för optimerad presentation av marknadsföringskampanjer online. I detta syfte samlar Kupona anonymiserad information och data om användarnas surfbeteende med hjälp av cookies. Efter en algoritmbaserad analys av surfbeteende kan KUPONA också genomföra riktade produktrekommendationer på andra webbplatser i form av produktspecifika reklambanners. Användningen av cookies tjänar endast för att optimera erbjudandet, en personlig identifiering av användaren är fortfarande utesluten, liksom användning och utlämnande av data till tredje part. Om du ändå vill göra invändningar mot användningen av anonymiserade cookiefiler och motsvarande analys av ditt surfbeteende, har du möjlighet att göra detta på följande sida: Till dataskyddssidan, klicka här.

Länk: https://www.kupona.de/datenschutz 

11. Targeting (The ADEX)
Vi använder mål- och spårningsteknik från The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Deutschland („The ADEX"). Följaktligen utvärderas besökarnas användarbeteende (till exempel besökta undersidor, klickade annonseringsbanners, begärda sökfrågor) på vår webbplats för att optimera annonsering utifrån enskilda användarintressen. Cookies, webb-beacons och liknande tekniker används för detta ändamål. Användningsdata som samlas in sparas i pseudonymiserad form. Din av tekniska skäl även överförda IP-adress är helt anonymiserad och används inte för visning av reklam. Mer information om dataskydd hos The ADEX: http://de.theadex.com/company/privacy/ 

Om du vill förhindra ovannämnda databehandling kan du använda följande opt-out-länk för att motsätta dig databehandling av ADEX i framtiden: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/ .

12. Kupongerbjudanden

För valet av ett aktuellt intressant kupongbjudande kommer vi att pseudonymisera och kryptera hashvärde från din e-postadress och din IP-adress och överföra till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 para 1 stycke f GDPR). E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används för att ta hänsyn till en eventuell invändning mot reklam av Sovendus (Art. 21 para 3, Art. 6 para 1 stycke c GDPR). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligen efter sju dagar (Art. 6 para 1 stycke f GDPR). Dessutom, för faktureringsändamål, kommer vi att pseudonymisera ordernummer, ordervärde med valuta, sessions-ID, kupongkod och tidstämpel till Sovendus (Art. 6 para 1 stycke f GDPR). Om du är intresserad av ett kupongbjudande från Sovendus, det inte finns någon reklamspärr på din e-postadress och du klickar på kupongbannern som bara visas i det här fallet, kommer vi att kryptera din adress, namn och e-postadress till Sovendus för förberedelse av kupongen (Art. 6 para 1 stycke b, f GDPR).

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter av Sovendus, se vår online-dataskyddsspolicy på www.sovendus.de/datenschutz .

Giltig maj 2018

emina24.se, et tilbud fra Delticom AG